Pathways - or what is Toastmasters about now?

Sursa: TMI facebook

Sursa: TMI facebook

La începutul acestui an, a venit și în România noul program educațional Toastmasters International (TMI), numit Pathways. Dacă ai mai citit pe blogul meu articole despre subiect știi deja că vechiul program avea două căi diferite și distincte: una de Leadership și alta de Comunicare. În funcție de interesul fiecăruia puteai să avansezi mai mult cu una sau cu alta, sau cu ambele în paralel. Existau distincții după un anumit număr de proiecte atins, iar când terminai toate proiectele pe ambele căi deveneai Distinguished Toastmasters, alături de doar 5% din oamenii pasionați de TMI din lume.

Noul program care este și subiectul acestui articol îți pune la dispoziție 15 căi educative din care poate să își aleagă fiecare.  Căile sunt gândite cu proiecte specific care te ajută să îți dezvolți anumite abilități considerate cheie atât de cei de la TMI, cât și de mulți dintre angajatori. Cele 5 abilități cheie sunt Oratoria, Comunicare interpersonală, Leadership strategic, Management și Încredere în sine. 

Toate căile sunt gândite să îți dezvolte Oratoria și Încrederea, și secundar alte două abilități. Ca să fiu mai specifică: am ales Strategii Motivaționale ceea ce înseamnă că extra voi dezvolta Comunicarea Interpersonală și Leadershipul Strategic. Dacă vreau să lucrez în zona de Management atunci la următorul nivel va trebui să îmi aleg o cale care dezvoltă această abilitate.

Fiecare cale are o serie de proiecte, iar unul dintre cele pe care le am la Leadership Dinamic mă îndeamnă să lucrez la un blog. Având deja unul ;) am spus că este o oportunitate pentru mine să scriu mai des aici pe diferite teme legate de dezvoltarea personală.

Recunosc că pentru mine este o perspectivă nouă, pentru că fiecare articol pe care îl scriu legat de Toastmasters va avea mai mulți evaluatori - ceea ce înseamnă că pe lângă a mi se citi blogul, voi primi feedback in scris - în mare parte concentrat pe zona constructivă cu ce aș putea face mai bine. Al doilea lucru interesant pentru mine este faptul că testez un LMS (learning management system) din papucii unui utilizator și nu a celui de designer de elearnings / trainer așa cum fac la muncă.

TMI folosește CornerStone pentru  ca parte a programului educațional, ajutându-se de filmulețe, documente și quizz-uri pentru a se asigura că parcurgi fiecare proiect necesar finalizării căii alese. Nu este cel mai intuitiv site de folosit, însă după ce îi acorzi un pic de timp, începi să te prinzi care sunt pârghiile pe care le poți folosi pentru a îți atinge scopul. Practic, gândirea analitică și critică dezvoltate intens în programul educațional vechi, acum se învață când navighezi și treci prin site-ul pus la dispoziție de cei de la TMI. 

În urma acestui articol m-am decis să scriu despre Ascultarea Activă și despre cum scrisul și faptul că sunt blogger mă ajută în activitatea de trainer. Ai vreun subiect pe care ai vrea să îl dezvolt?

 

At the beginning of this year, the new Toastmasters International (TMI) educational program, called Pathways, came to Romania. If you've read on my blog articles about the subject you already know that the old program has two distinct ways: a Leadership and another Communication. Depending on your interest, you could move forward with one or the other, or with both in parallel. There were distinctions after a certain number of projects, and when you completed all the projects on both paths, you became Distinguished Toastmasters, along with just 5% of the TMI-loving people in the world.

The new program, which is the subject of this article, provides you with 15 educational paths from which you get to choose. The paths are designed with specific projects that help you develop certain skills that are considered key to both TMI and many employers. The 5 key skills are Oratory, Interpersonal Communication, Strategic Leadership, Management and Confidence.

All the ways are designed to develop your Oratory and Confidence, and secondly, two other abilities. To be more specific: I chose Motivational Strategies, which means I will further develop Interpersonal Communication and Strategic Leadership. If I want to work in the Management area then at the next level I will have to choose a path that develops this skill.

Each path has a series of projects, and one of the ones I have in Dynamic Leadership urges me to write a compelling blog. Having one already ;) I said that this is an opportunity for me that will make  write more often articles on different topics related to personal development.

I admit that for me it is a new perspective because every article I write about Toastmasters will have more than one evaluator — which means that besides readers of my blog, I will receive written feedback - mostly focused on the construction area with what I could do better. The second interesting thing for me is that I'm testing a Learning Management System (LMS) from a user's slippers and not as a designer of e-learnings / trainer as I do at work.

TMI uses CornerStone as part of the educational program, with the help of videos, documents and quizzes to ensure that you go through each project in order to complete the chosen path. It is not the most intuitive site to use, but after giving it a little time, you begin to find out what are the levers you can use to reach your goal. Practically, analytical and critical thinking intensely developed in the old educational program are now being learned when navigating and passing through the site provided by the TMI.

Following this article, I've decided to write about Active Listening and how writing and blogging help me in my work as a trainer. Do you have some topic of interest that you want me to develop?