Training acronyms

Sursa foto: pixabay.com

Sursa foto: pixabay.com

La începuturile mele în training, principala mea groază era pe lângă faptul că o să uit ce am de zic, la slide-ul x (mereu am un slide care mă îngrozește, indiferent de subiect sau de câte ori aș fi susținut sesiunea), al doilea lucru de care mă temeam era să nu uit ceva important pentru participanți, care să le modifice experiența de învățare. Așa încât printre primele lucruri pe care le-am învățat a fost un acronim pentru a mă asigura că primele minute din sesiune decurg cum trebuie, restul ca orice în viață poate fi plin de surprize. PEORAL este modul meu de a mă asigura că am totul în ordine. Ce înseamnă?

P - participanții (piesa cea mai importantă dintr-un training)
E - eu, ca trainer (de unde vin, ce am făcut, câteva cuvinte - scurt și la obiect)
O - obiective (care sunt obiectivele oamenilor cu care au venit la curs)
R - regulile sesiunii de training (hotelul de telefoane, respect, ascultare, etc)
A - agenda (ce se va întâmpla pe perioada de o oră, o zi, o săptămână, un an)
L - logistica (fiecare să știe unde e apa, unde e toaleta, ieșirea de urgență etc).

Având aceste lucruri în minte, în momentul în care am avut proba tehnică la o companie unde îmi doream foarte tare să lucrez am uitat fix unul dintre lucrurile cheie, să le spun la partea despre mine cum mă numesc, am vorbit despre experiență, de ce sunt acolo și altele, mai puțin despre numele pe care mi l-au dat părinții. Aveam să aflu după angajare, că ajunsesem în runda trei dintr-o listă de 200 de aplicanți pentru respectivul loc de muncă. Și că prezentarea mea tehnică pe folosirea facilitării grafice în activitatea de zi cu zi se bucurase de foarte mult succes, atât de mare încât în ultimele luni din compania respectivă, avem o listă întreagă de colegi care primeau desene și mesaje haioase pe post-it-uri, înainte de cafea. 

Scriu acest articol pentru că la unul dintre workshopurile susținute în urmă cu două weekenduri la Oratorica, cineva m-a întrebat după sesiune cum țin minte toate lucrurile pe care le am de făcut și de spus, atunci când lucrez un training sau un workshop. Și pentru că o altă întrebare a fost dacă povestesc lucrurile acestea pe blog, am zis să încep să o fac - mai ales, dacă printre cititori sunt oameni care vor să ia calea trainingului.

In my early days in training, my main fear was to forget what I have to say at the x slide (I always have a slide that horrifies me no matter the subject or how many times I would have had the session), the second thing I was afraid of was not to forget something important to the participants that would alter their learning experience. So among the first things I learned was an acronym to make sure that the first minutes of the session would go well, the rest of it, like everything in life, can be full of surprises. PIORAL is my way to make sure I have everything in order. What would that mean, you ask?

P - participants (the most important part of a training)
I - I, as a trainer (where I come from, what I did, a few words - short and to the subject)
O - objectives (what are the goals of the people that came to the course)
R - rules of training session (phone hotel, respect, listening, etc.)
A - agenda (what will happen for one hour, one day, one week, one year)
L - logistics (each to know where water is,  where is the toilet, the emergency exit etc).

Having these things in mind, when I had the technical test at a company where I was very keen to work I forgot one of the key things, to tell them at the part about me what was I called, I talked about the experience, why am I there and so on, except talking about the name my parents gave me. I would find out several days after the hiring process ended that I was in round three, after an initial list of 200 applicants for that job. And my technical presentation about using graphic design in everyday life has been so successful among colleagues, such a big success that in the last few months spent in  that company, a whole list of colleagues were receiving drawings and funny post-its, before the coffee.

I wrote this article because at one of the workshops held two weeks ago at the Oratorica, someone asked me after the session how I remember all the things I have to do and say when I'm working on a training or a workshop. And because another question was if I was telling these things on the blog, since I didn't maybe it is time to start doing it - especially if readers are people who want to take the training path.