LinkedIn - change my job!

 Sursă: Pexels

Sursă: Pexels

Conform celui mai recent studiu, LinkedIn este REȚEAUA pe care să fii prezent dacă vrei să îți schimbi jobul. Însă, pentru a face asta e nevoie să te asiguri că ai completat profilul profesionist și că postările pe care le faci pe această rețea nu sunt cu tine în costum de baie, la spa. Ca să nu mă repet pe parcursul articolului tot ce pui la profilul tău de LinkedIn (descriere la profil, share în rețea, urcare de poze etc) trebuie să răspundă cu „Da!” la întrebarea „Este acest lucru relevant pentru activitatea mea sau pentru un recrutator?”

Profilul de LinkedIn ar trebui în primul rând să conțină o poză, ideal ar fi una de la o sesiune foto sau ceva de la un eveniment profesional. Nu uita să schimbi și poza de la cover pentru o mai bună vizibilitate – la fel ca și poza de profil, caută ca ceea ce pui aici să se aranjeze bine în pagină și să aibă legătură cu activitatea sau o pasiune de a ta.

Informații profesionale: asigură-te că ai numărul de telefon și o adresă de mail vizibile pentru public. Știu că ne ucide GDPR-ul zilele acestea, însă vrei să te asiguri că te pot contacta posibili oameni de HR care nu sunt parte din rețeaua ta.

Sumarul: CV-ul tău pe scurt (3 – 5 paragrafe, oricum ai o limitare automată de 2000 de caractere). O descriere a ta generală, fără limbaj de lemn, nu uita de cuvintele cheie. Scrie așa cum vorbești fără a folosi cuvinte pompoase. Lasă spațiu între paragrafe – fă o descriere aerisită, folosind cuvinte și propoziții simple. Oamenii au o capacitate redusă de a acorda atenție, nu le încerca răbdarea! Sumarul este mișcarea strategică spre a fi deasupra mulțimii. Fii autentic și folosește acest spațiu ca pe unul pentru reclamă neplătită a propriei persoane. Poți opta să faci o istorie a joburilor, să spui o poveste personală despre tine sau pur și simplu să vorbești despre ce te pasionează. Indiferent de ce alegi, asigură-te că trăsături ale caracterului tău reies din această lectură.

Media: dacă ai un blog propriu, video-uri pe youtube, articole de ziare, prezentări salvate în slideshare le poți arăta lumii aici.

Zona de experiență: la fiecare job trece, la fel ca și în CV lucrurile importante, la obiect, cu cifre (acolo unde există). Adăugă (dacă ai) și media: poze, articole din ziare, prezentări dacă le poți face publice și au fost susținute de tine.

Educația: pune ultima școală absolvită (liceu, facultate, master, doctorat). Dacă însă ai mai multe calificări, trece-le pe fiecare. Spre exemplu dacă ai un master in Design de produs și un MBA, merg ambele.

  Experiența de voluntariat: Pentru mine zona aceasta este importantă, aici am putut experimenta lucruri pentru a afla ce îmi place să fac. Dacă acțiunile de voluntariat ți-au dezvoltat anumite abilități trece organizațiile și fă și o scurtă descriere a lor și a lucrurilor pe care le-ai făcut, din care să reiasă abilitățile dezvoltate. Ai deținut poziții de management, atunci specifică acest lucru, pentru că asta înseamnă experiență.

  Abilități și adeziuni: poți alege dintr-o listă predefinită anumite abilități pe care le ai, sau acestea pot fi menționate de rețeaua ta, este ideal să le ai validate de către terți pe acelea pe care le-ar vrea orice recrutator din industria în care îți cauți job.

  Recomandări: nu te teme să ceri recomandări, ale foștilor șefi, colegi sau colaboratori. În egală măsură oferă recomandări celor care ți le cer, sau celor care te-au impresionat într-un mod plăcut în diferite colaborări.

  Realizări: aici treci toate cursurile, certificările, premiile, proiectele, limbile străine pe care le vorbești, publicații în care ai scris, etc. Pui tot ce crezi că ar putea fi de interes și care este reprezentativ pentru cariera ta. Dacă ai luat premiul 1 și coroniță în clasa a IIa, FELICITĂRI, dar nu te ajută acum să îți schimbi slujba.

  Interese: e un fel listă de hobby-uri sau ce faci tu când intri pe LinkedIn – aici apar persoanele, grupurile și companiile pe care le urmărești.
   
  După ce ai făcut toate cele de mai sus, profilul tău este apt de a merge în lumea joburilor, caută să ai lista de contacte cât mai mare – pentru a vedea cât mai multe informații. Asigură-te că ai apăsat butonul de „Follow” la recrutatori sau firmele unde ți-ai dori să lucrezi, și rezervă zilnic câteva minute în care să fii activ pe platformă. De asemenea, activează ”Career advice” și ”Career interest” care își dau informații și le arată recrutatorilor că ești în căutare.

  Urmează articolul despre interviuri – aici e partea cea mai dureroasă!

   

  LE: datele pentru LinkedIn conform blogurilor oficiale, mulțumesc lui Alex Negrea de la care am luat informațiile, rapid:

  • Absolvenții care au fost angajați, majoritatea aveau în profil abilităti de Microsoft Office, Customer Service, Leadership, Public Speaking, Social Media, Teamwork, Time Management, Research
  • Profilurile de LinkedIn cu o poză au de 21 de ori mai multe vizualizări și primesc de 36 de ori mai multe mesaje decât cele fără poză

   

  According to the latest study, LinkedIn is the NETWORK you would want to be present if you want to change your job. But to do this you need to make sure that you have completed your professional profile and the posts you make on this network are not with you in a bathing suit, at the spa. In order not to repeat throughout the article, everything you put on your LinkedIn (profile description, network share, uploading pictures etc.) should answer "Yes!" to the question "Is this relevant to my work or to a recruiter? "

   The LinkedIn profile should primarily contain a picture, ideally one from a photo session or something from a professional event. Do not forget to change and cover picture for better visibility - just like your profile picture, look for what you put here to fit well on the page and to relate to your activity or a passion of yours.

   Professional Information: make sure you have your phone number and email address visible to the public. I know that GDPR kills us these days, but you want to make sure that a potential HR can get in touch even if they are not part of your network.

   Summary: your CV at a glance (3 - 5 paragraphs, anyway you have an automatic 2000 character limit). A general description of you, in a light and relax non-tech language, and not forget keywords. Write as you talk without using pompous words. Leave space between paragraphs - make an airy description using simple words and sentences. People have a reduced capacity to pay attention, do not try their patience! The summary is the strategic move to be above the crowd. Be authentic and use this space as one for unpaid self-advertisement. You can choose to do a job history, tell a personal story about yourself or talk about what you're passionate. No matter what you choose, make sure that character traits come out from this reading.

   Media: if you own a blog, youtube videos, newspaper articles, slideshare presentations you can show them to the world here.

   Experience area: at every job pass, as in the CV, the important things stick to the subject with figures (if own). Add media (if you have) pictures, newspaper articles, presentations if you can make them public and have been supported by you.

   Education: puts the last graduated school (high school, college, master, doctorate). If you have more qualifications, pass each one. For example, if you have a Master in Design and an MBA, go with both.

   Volunteer experience: For me, this area is important, here I was able to experience things to find out what I like to do. If the volunteer actions have developed certain abilities, pass the organizations and make a brief description of them and the things you have done, from where to show up the abilities. You held management positions, then specify it, because that means experience.

   Skills and Adhesion: You can choose from a predefined list certain abilities that you have, or they can be mentioned by your network, it is ideal to have them validated by third parties the ones that any recruiter in your industry would want.

   Recommendations: Don't be afraid to ask for recommendations from former bosses, colleagues, or collaborators. Also gives some to those who ask you, or who have impressed you in a pleasant way in collaborations.

   Achievements: pass here all the courses, certifications, prizes, projects, foreign languages, the publications you wrote, etc. Put everything you think might be of interest and representative of your career. If you took 1st prize in the 2nd grade, CONGRATS, but it does not help you to change your job now.

   Interests: It's kind of a list of hobbies or what you do when stay on LinkedIn - here are the people, groups and companies you're following.

   Once you've done all of the above, your profile is fit to go to the world of jobs, look to have a large contact list - to see as much information as possible. Make sure you press the "Follow" button on recruiters or companies where you would like to work, and reserve a few minutes a day to be active on the platform. Also, activate the ”Career Advice” and ”Career interest” that will give you info and show the recruiters you are active searching for a job. 

   I will follow with the article about interviews - here comes the most painful part!

    

   LE: dates for LinkedIn accordingly to the official blogs, and thanks to Alex Negrea from which I took the info fast and fresh:

   • Graduates who were employed, most of them had the skills of Microsoft Office, Customer Service, Leadership, Public Speaking, Social Media, Teamwork, Time Management, Research listed
   • LinkedIn profiles with a photo have 21 times more views and receive 36 times more messages than those without a photo
    Exemplu din Word Microsoft 10 - creative resume

   Exemplu din Word Microsoft 10 - creative resume