Despre Millennials

pexels-photo-247819.jpeg

Unul dintre primele lucruri pe care le înveți atunci când mergi în zona de oratorie este analiza publicului, dacă nu le dai ceva care să îi intereseze te lasă vorbind singur. Atunci când mergi în partea de educație tot ce ai învățat la începuturile vorbitului în public te vor ajuta în fiecare clipă a susținerii cursului sau trainingului sau workshopului. Și dacă până acum nu ai înțeles mai nimic îți zic mai simplu, indiferent că ești orator sau trainer, întodeauna este despre ei (cei din sală) și nu despre tine. Pentru că încerc mereu să înțeleg stilul meu de învățare, dar și să mă adaptez la stilurile de învățare ale celor din jurul meu sau care îmi intră în sala de curs, citesc tot ce se poate din zona de educație. Așa că acest articol este despre stilul de învățare pe generații.

Cum probabil știi în ultimii ani s-a făcut o diferențiere acută pe generații - pe stilul fiecăruia de învățare, de integrare în societate, ce așteptări au și ce oferă fiecare.  O generație înseamnă toți oamenii născuți și care trăiesc în același timp, priviți colectiv. Se prea poate să fi auzit de termenul  „Baby Bloomers” - care sunt cei născuți după cel de al doilea război mondial, sau un exemplu de acasă generația Revoluției - toți cei născuți în România în anul 1989.

Însă ca să înțelegem mai bine este necesar să începem cu începutul, după Baby Bloomers vin înghesuiți între prezent și trecut cei din Generația X sau MTV - născuți între 1960 și începutul anilor 80, sunt generația cea mai puțin numeroasă având în vedere că pilula contraceptivă a apărut la începutul anilor 60 a făcut ca nașterile să cunoască o descreștere masivă. Generația X sunt recunoscuți pentru spiritul antreprenorial dat de schimbările rapide cunoscute în perioada adolescenței și tinereții lor. Cercetările îi descriu ca adulți activi, fericiți, care știu să obțină un echilibru între muncă și viața personală. Sunt generația în care educația a fost cu multe cutume, integrarea mamei în forța de muncă și lipsa unei implicări active în supravegherea după orele de curs a făcut ca X-ii să fie cinici, sceptici, independenți și obișnuiți să învețe în ritmul și timpul proprii. 

Lor le urmează Generația Y sau Millennials - un termen care sunt convinsă că l-ai auzit măcar o dată în ultima săptămână pentru că suntem asaltați de el din toate mediile. Sunt generația născută din 1980 și merge spre începutul anilor 2000, născuți în era internetului și a dezvotării rapide a comunicării digitale sunt recunoscuți pentru familiaritatea pe care o au față de mediile online. Tind să fie optimiști, așteaptă feedback imediat, nu sunt obișnuiți să primească feedback constructiv (negativ), au timp de atenție extrem de scurt, obișnuiți să fie cocoloșiți, orientați spre echipă și cu opinii puternice. Ca nativi digitali așteaptă ca ca totul să fie online și rapid. 

Urmează generația Z - dar pentru că vreau să te las pe un ton pozitiv nu o să enumerez calitățiile lor, ci o să îți împărtășesc un filmuleț despre cum se integrează în muncă Generația Y, cum învață și cum se adaptează. Cu facilitare grafică pe spusele lui Simon Sinek - un autor britanic, vorbitor motivațional și om de marketing recunoscut pentru cartea despre leadership, best-seller în 2009 - Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. 

 

One of the first things you learn when you go to the speakers' area is the public's analysis, if you do not give them something to interest them, they will leave you talking by yourself. When you pass to the education side, everything you learned at the beginning of public speaking will help you every moment to support your course or training or workshop. And if by now you didn't understood a thing, I say it simpler, whether you are an orator or a trainer, it is always about them (those in the room) and not about you. Since I try to understand my learning style but also to adapt to the learning styles of those around me or in my classroom, I read everything from the education area. So this article is about the ways of learning based on the generation they belong to.

As you probably know in recent years, there has been an acute differentiation on generations - on the style of everybody's learning, integration into society, what expectations each one has and what it offers. A generation means all people born and living at the same time, taken collectively. You may heard of the term "Baby Bloomers" are those born after the Second World War, or a home example Revolution's Generation - all born in Romania in 1989.

But to understand better, it is necessary to start with the beginning, after Baby Bloomers crowded between the present and the past is generation X or MTV - born between 1960 and the early 1980s, are the least generous generation since the contraceptive pill appeared in the early 60s and made births experience a massive decline. Generation X are recognized for the entrepreneurial spirit given by the rapid changes known during their adolescence and youth. Research describes them as active, happy adults who know how to achieve a balance between work and personal life. Is the generation in which the education has been faulty, the integration of the mother into the workforce, and the lack of active involvement in supervision after classes has made the Xs to be cynical, skeptical, independent, and accustomed to learning in their own pace and time.

Here follow Generation Y or Millennials - a term that I'm sure you heard it at least once in the past week because we are assaulted by it from all environments. It is the generation born in 1980 and going to the early 2000s, born in the Internet age and the rapid development of digital communication, are recognised for their familiarity with online environment. They tend to be optimistic, they expect immediate feedback, they are not accustomed in receiving constructive feedback (negative), they have very short attention span, they are accustomed to being pampered, they are team-oriented and strong. As digital natives they expect everything to be online and fast.

The next generation is the Z one - but because I want to leave you with a positive tone, I will not enumerate their qualities, but instead share with you a short movie about how Y Generation integrates, how it learns and how they adapt. With graphic facilitation, and narration of Simon Sinek British author, motivational speaker and marketer known for his 2009 Leadership, Best-Selling Book, "Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action.”